Algemene voorwaarden

Versie 2023.1

1.0 Definities
1.1. Naarsing Letselschade B.V.: handelende onder de naam Naarsing Letselschade B.V. (hierna te noemen
Naarsing Letselschade), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
88912159.
1.2. Contract: de schriftelijke vastlegging door Naarsing Letselschade van de inhoud van de overeenkomst
(vastlegging per e-mail daaronder verstaan).
1.3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2.0 Toepasselijkheid en rangorde
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige opdrachten, offertes,
overeenkomsten en andere huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Naarsing Letselschade
en de opdrachtgever, evenals op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Deze algemene
voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle personen die direct of indirect werkzaam zijn of waren
voor Naarsing Letselschade, hetzij als werknemer, adviseur, als derde opdrachtnemer of als derde in enige
andere hoedanigheid.
2.2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de
inhoud van het Contract.
2.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.0 Offertes en overeenkomsten
3.1. Alle door Naarsing Letselschade uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor
aanvaarding vermelden. Een aanbod is nooit langer dan 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
3.2. Naarsing Letselschade heeft altijd het recht de aanbieding of offerte tot de aanvaarding ervan te
herroepen.
3.3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de
artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of
stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
3.4. Naarsing Letselschade is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
3.5. Een opdracht aan Naarsing Letselschade houdt mede de bevoegdheid in om namens de opdrachtgever
overeenkomsten te sluiten met hulppersonen zoals deurwaarders, advocaten, adviseurs, koeriers etc.
Naarsing Letselschade is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten
van deze door Naarsing Letselschade ingeschakelde derden.

4.0 Prijzen en betaling
4.1. Het door Naarsing aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal worden vastgesteld aan
de hand van de gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven per medewerker, tenzij
anders is overeengekomen. Naarsing Letselschade is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar
aan te passen.
4.2. Naast het honorarium zullen de ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten, zoals
deurwaarderskosten en griffierechten, evenals declaraties van ingeschakelde derden, zoals deskundigen, in
rekening worden gebracht.
4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave
van Naarsing Letselschade in euro’s, exclusief BTW, exclusief kosten van
derden, exclusief verschotten (zoals griffierecht en deurwaarderskosten) en andere belastingen, heffingen
en rechten.
4.4. Voordat Naarsing Letselschade aanvangt met werkzaamheden en verder op ieder moment heeft
Naarsing Letselschade het recht een voorschot te vragen. Naarsing Letselschade is gerechtigd de
werkzaamheden op te schorten totdat dit voorschot is betaald.
4.5. Naarsing Letselschade zal in beginsel iedere maand declareren. Naarsing Letselschade heeft het recht
de prijs tussentijds en/of in delen te factureren.
4.6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na
factuurdatum per bank in euro’s te geschieden.
4.7. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Naarsing Letselschade te verrekenen met
betalingsverplichtingen aan Naarsing Letselschade of de betalingsverplichtingen op te schorten, uit welke
hoofde dan ook, is uitgesloten. Dit artikellid geldt niet indien opdrachtgever een Consument is.
4.8. Indien de opdracht wordt uitgevoerd ten behoeve van meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen,
zijn al deze personen hoofdelijk aansprakelijk om de facturen aan Naarsing Letselschade te betalen. Wijst
de opdrachtgever een derde aan die de facturen van Naarsing Letselschade zal voldoen, dan is en blijft de
opdrachtgever, naast die derde, daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

5.0 Intellectuele eigendomsrechten
5.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Naarsing Letselschade de
auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem geleverde zaken,
adviezen, contracten, algemene voorwaarden, de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte rapporten,
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, presentaties, enz.
5.2. Opdrachtgever garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door opdrachtgever (of
derden namens Opdrachtgever) aan Naarsing Letselschade verstrekte materialen of gegevens vrij zijn
van intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Naarsing Letselschade voor
aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever
verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die Naarsing Letselschade door aanspraken
met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is opdrachtgever gehouden in en buiten
rechte alle bijstand te bieden aan Naarsing Letselschade met betrekking tot dergelijke aanspraken.

6.0 Aansprakelijkheid
6.1. Iedere aansprakelijkheid van Naarsing Letselschade voor schade tegenover opdrachtgevers en derden
is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Naarsing Letselschade
gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het
eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening
van Naarsing Letselschade komt.
6.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden,
is de gezamenlijke aansprakelijkheid van Naarsing Letselschade of (voorheen) bij haar werkzame personen
(in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium, echter tot een
maximum van € 5.000,–.
6.3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Naarsing Letselschade
vrijwaart de opdrachtgever Naarsing Letselschade – en zal de opdrachtgever Naarsing Letselschade
schadeloos stellen – ter zake alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig
tijdstip op Naarsing Letselschade mocht hebben, of jegens Naarsing Letselschade mocht instellen en die
direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te
verrichten door dan wel namens Naarsing Letselschade voor de opdrachtgever, of die anderszins verband
houden met de opdracht van de opdrachtgever aan Naarsing Letselschade. De schadeloosstelling betreft
ook schade, kosten en uitgaven van Naarsing Letselschade in verband met een dergelijke vordering,
aanspraak of rechtsvordering. Onder vrijwaring valt ook vergoeding door de opdrachtgever van redelijke
kosten voor juridische bijstand van Naarsing Letselschade.
6.4. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden niet in het geval van opzet of
bewuste roekeloosheid door Naarsing Letselschade of zijn leidinggevende ondergeschikten.

7.0 Toepasselijk recht en geschillen
7.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Naarsing Letselschade partij is, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
7.2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over geschillen.